Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej v internetovém obchodě

www.shopaa.cz

I. Úvodní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Aleš Halamíček, upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího jakožto dodavatele a jejího odběratele při prodeji a distribuci zboží prostřednictvím internetového obchodu www.shopaa.cz

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí přímý spotřebitel tj. objednatel zboží dle nabídkového internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.shopaa.cz (dále jen kupující)

Prodávající je vlastníkem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.shopaa.cz (dále jen internetový obchod) zřízeného za účelem dodávání spotřebního zboží přímým spotřebitelům (dále jen kupujícím) na základě jejich elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu stranou prodávajícího.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní firma – Aleš Halamíček (dále jen prodávající), se sídlem ve Vsetíně, Jasenická 1810, PSČ: 755 01, IČO: 73741523, DIČ: CZ7411045862. Prodávající je plátcem DPH.

II. Objednávka kupujícího

Objednávka zaslaná elektronickou formou prostřednictvím objednávkového systému na www.shopaa.cz kupujícím musí obsahovat tyto minimální údaje: Název firmy, případně jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefon kupujícího, katalogové číslo, katalogovou cenu (dále jen "cena") a počet kusů objednávaného zboží.

Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.
Prodávající odešle prostřednictvím e-mailu kupujícímu ihned po obdržení objednávky zprávu o potvrzení objednávky, na e-mail, který kupující uvedl ve své objednávce. Kupní smlouva je uzavřena dnem odeslání potvrzení objednávky kupujícího.
Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, bude objednávka kupujícího stornována.

Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek. Potvrzení tohoto bodu je ošetřeno tím, že systém internetového obchodu upozornil kupujícího na nutnost seznámení se s obchodními podmínkami před odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového systému.

III. Cena a platební podmínky

Není-li blíže specifikovaný typ ceny a v případě pochybností se má za to, že ceny uvedené prodávajícím v katalogu zboží nebo ve své webové prezentaci jsou konečné ceny s DPH. V případě, že je u jednotlivého zboží uvedena poznámka o „slevě“, nebo „zboží v akci“, je uvedená cena již po této slevě, tedy konečná.

Kupující se zavazuje uhradit objednané a dodané zboží při převzetí zásilky zboží přepravní službě (dobírka) nebo dle své volby převodem na účet prodávajícího č. 209955545/0300 před expedicí zboží kupujícím. Jako variabilní symbol uvede číslo objednávky uvedené v potvrzení objednávky zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Dodání zboží na fakturu se splatností je možné pouze po předchozí dohodě s prodávajícím. V případě, že je dle čl.V účtováno i poštovné, zavazuje se kupující uhradit celkovou cenu zboží včetně poštovného.

IV. Dodací lhůta a předání zboží prodávajícím

Prodávající prodává, jak je již výše uvedeno, své zboží kupujícímu na objednávku za cenu uvedenou na stránkách internetového obchodu a zavazuje se dodat objednané zboží zasláním prostřednictvím přepravní společnosti na dobírku na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do jednoho týdne (zpravidla do druhého pracovního dne). Nebude-li prodávajícím zboží předáno k doručení přepravní společnosti nejpozději ve lhůtě do jednoho týdne od obdržení objednávky kupujícího, má kupující právo odstoupit od objednávky, odmítnout převzetí objednaného zboží a vrátit zpět na náklady prodávajícího.

V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího zcela nebo zčásti, se prodávající zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Kupující je oprávněn v tomto případě od objednávky odstoupit nebo požadovat částečné plnění.

V případě, že kupující uhradí objednané zboží předem na účet prodávajícího, prodávající se zavazuje předat zboží k doručení přepravní společnosti do 3 pracovních dnů od obdržení platby na účet. V případě, že kupující uhradí zboží předem a prodávající nemůže z jakéhokoliv důvodu zboží zaslat v uvedené lhůtě, je povinen neprodleně vrátit kupujícímu zaplacenou částku zpět. Nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny účtované kupujícímu.

V. Poštovné, dobírkové a balné

Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu předat prostřednictvím dobírkové zásilky v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží nezahrnuje poštovné, dobírkovné a balné (dále jen poštovné). Při jednotlivé objednávce kupujícího zboží za částku vyšší než 4000,- Kč (do hmotnosti 25kg) na jakoukoliv adresu v České republice nebude kupujícímu poštovné účtováno a tyto náklady hradí prodávající ke své tíži. Za každou jednotlivou zásilku do hodnoty zboží 4000,- Kč a hmotnosti do 25 kg bude prodávající účtovat cenu poštovného ve výši 180,- Kč. Za substráty 45 až 75 litrů bude účtováno 350,- Kč za každý substrát. Tato částka bude zahrnuta do celkové ceny zásilky i v případě, že kupující uhradí předem kupní cenu objednaného zboží na účet prodávajícího. Substrát Agro RS II 150L  a Perlit 150L neposíláme , pouze osobní odběr.

Dojde-li na základě žádosti kupujícího k částečnému plnění a rozdělení objednávky přesahující celkovou částku 4000,- Kč z důvodu nemožnosti plnění celé objednávky prodávajícím (např. chybějící zboží ve skladu), nebudou náklady na poštovné kupujícímu účtovány. V případě, že dojde k rozdělení zásilky u objednávky zboží v hodnotě menší než 4000,- Kč, ale v ceklové hmotnosti do 25 kg, bude prodávající účtovat poštovné jen u jedné zásilky.

Přímý prodej a vlastní odběr zboží prodávající také umožňuje.

VI. Převzetí zboží kupujícím

Kupující je oprávněn a povinen k tomu, aby si objednané zboží spolu s dodacím listem a daňovými doklady zaslané na jeho poštovní adresu na dobírku bez zbytečného odkladu převzal a je povinen zaplatit na dobírce uvedenou částku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

VII. Vrácení zboží kupujícím – odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn dobírkovou zásilku s objednaným zbožím odmítnout, pokud byla tato odevzdána k přepravě až po uplynutí lhůty předání zásilky přepravní společnosti dle čl. IV těchto podmínek. Zároveň je kupující oprávněn odmítnout převzít zásilku není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, promočená zásilka apod. (viz. PPL, Česká pošta apod.)

Kupující může využít svého zákonného práva a do 14 dnů od převzetí zásilky od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V takovém případě je povinen neprodleně zboží odeslat formou pojištěné poštovní doporučené zásilky na adresu prodávajícího. Zásilka musí být předána přepravní společnosti nejpozději 14. den ode dne původního doručení zásilky. Náklady na pojištění a přepravu zásilky od kupujícího zpět k prodávajícímu hradí kupující, není-li písemně dohodnuto jinak.

O odstoupení od smlouvy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na adrese info@shopaa.cz. V písemném odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo bankovního účtu pro zpětné zaslání kupní ceny prodávajícím.

Prodávající je povinen vrátit kupujícímu, a to až po obdržení pojištěné poštovní zásilky zaslané na jeho adresu katalogovou kupní cenu zboží na účet uvedený v písemném odmítnutí zboží. Poštovné za doručení zásilky ke kupujícímu prodávající nevrací. V případě, že poštovné nebylo kupujícímu účtováno zvlášť, (zásilky nad 4000,- Kč) budou tyto náklady na poštovné uvedené v čl. V od zaplacené kupní ceny odečteny.

Zboží však musí být vráceno prodávajícímu ve stavu, v jakém je kupující převzal, což znamená, že musí být vrácené zboží nadále nové, nepoužité a nepoškozené, včetně veškerého příslušenství dodaného společně se zbožím a řádně zabalené a ochráněné proti poškození v průběhu přepravy.

Pokud prodávající zjistí po vrácení odmítnutého zboží, že zboží bylo kupujícím nějakým způsobem poškozeno, případně použito, je oprávněn zaslat jej zpět kupujícímu na dobírku pouze za cenu poštovného a balného, která bude uvedena v dobírce k zaplacení kupujícím. V takovém případě prodávající již zaplacenou kupní cenu nevrací. V případě, že kupující odmítne opětovně zaslanou zásilku převzít a tato bude vrácena prostřednictvím pošty nebo přepravní společností zpět prodávajícímu, uloží prodávající bezpečně toto zboží ve své provozovně a opětovně (třetí pokus) odešle zboží kupujícímu až na základě jeho písemné žádosti. Nepožádá-li tímto způsobem kupující prodávajícího o odeslání zboží ve lhůtě do 90 dní od uložení zboží, propadá toto zboží ve prospěch prodávajícího a tento je oprávněn zboží prodat se slevou. Případný výtěžek z prodeje bude použit na úhradu nákladu spojených s uvedeným postupem.

Prodávající je oprávněn odmítnout zaslat nově objednané zboží kupujícímu v případě, že tento kupující již v minulosti odmítl převzít zásilku, která byla doručena v souladu s těmito podmínkami a v souladu s podmínkami přepravní společnosti. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout zaslat zboží dle nové objednávky kupujícího v případě, že kupující již v minulosti vrátil poškozené nebo použité zboží dle předchozího odstavce. V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím existuje jakýkoliv nevyřešený obchodní vztah (reklamační řízení, čekání do doručení vráceného zboží kupujícím apod.) je prodávající oprávněn pozdržet dodání zboží nad rámce lhůty uvedené v čl. IV.

VIII. Vady, reklamace a záruky

Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o použití a užití uvedené výrobcem na zboží, aby si zboží zachovalo kvalitu a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno. Nedodržení těchto ustanovení, může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.

Prodávající odpovídá za skryté vady zboží dodané dle těchto podmínek, které se na něm vyskytnou kdykoliv po převzetí zboží, avšak v záruční době. Záruční doba prodávaného zboží činí 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží, respektive jeho převzetím kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení při spotřebitelském užívání zboží.

Zjevné vady a poškození musí být kupujícím reklamovány ve lhůtě do 14 dní od doručení zboží. Na pozdější reklamace vad, které jsou zjevné a kupujícímu musely být zřejmé při převzetí zboží a byly uplatněny později než 14. den po převzetí, nebude prodávající brát zřetel.

Kupující zašle prodávajícímu zboží v pojištěném balíku poštou včetně původního prodejního dokladu (faktury), dopisu s udáním data projevení se vady a popisem případné vady. Prodávající okamžikem doručení reklamovaného zboží zahájí reklamační řízení. Nejpozději ve lhůtě do 30 dnů po obdržení zboží prodávající vyrozumí kupujícího o způsobu vyřešení reklamace a ukončí reklamační řízení. Dle charakteru vady a dodavatelských možností prodávající vyřeší reklamaci jednou ze tří možností. Opravou, výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží.

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, zajistí prodávající opravu řádně a včas. Opravené zboží bude ve lhůtě 30-ti dnů bezplatně zasláno zpět kupujícímu.

Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu neodstranitelnou a tato vada brání v užívání věci jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nové. Výměna zboží s neodstranitelnou vadou za nové zboží v tomto případě podléhá specifiku zboží uvedeného v úvodních ustanovení těchto podmínek. To znamená, že nemůže-li kupujícímu nabídnout výměnu za naprosto identické zboží, je kupující oprávněn vybrat si z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamované a nové bude přihlédnuto.

Jedná-li se o vadu neodstranitelnou a prodávající není schopen zajistit výměnu zboží za identické nové zboží a kupující nemá zájem o výběr jiného zboží z katalogu, má prodávající nárok v rámci reklamačního řízení a lhůty na vrácení katalogové kupní ceny (bez poštovného).

Prodávající i kupující je povinen si zásilku s reklamovaným, resp. opraveným zbožím řádně zpět převzít. Náklady na poštovné zásilky v rámci reklamačního řízení hradí vždy odesílatel (tj. kupující v případě zasílání zboží prodávajícímu zpět a prodávající v případě zaslání opraveného zboží zpět kupujícímu).

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce od začátku. Dnem početí běhu záruční doby je den totožný se dnem převzetí vyměněného zboží kupujícím.

IX. Ostatní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

Prodávající se zavazuje všem kupujícím, že osobní údaje jimi uvedené v objednávce nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám a budou chráněny před zneužitím.

Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů.

Kupující dává souhlas prodávajícímu, aby mu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasílal důležitá obchodní sdělení. Obchodní sdělení zaslaná kupujícímu se mohou týkat pouze předmětu činnosti prodávajícího prezentovaného na jeho webových stránkách.

Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení e-mailem na adresu info@shopaa.cz. Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího. Zasláním každé nové objednávky však kupující dává prodávajícímu opětovný souhlas k zasílání obchodního sdělení e-mailem.

Žádné informace, loga, fotografie ani dokumenty ze stránek provozovaných prodávajícím (www.shopaa.cz) nemohou být kopírovány bez výslovného souhlasu provozovatele. V žádném dokumentu nelze bez písemného souhlasu provádět žádné úpravy a změny. Žádné dokumenty nesmí být bez písemného souhlasu umístěny na jiných internetových stránkách.

Prodávající si vyhrazuje právo jakékoliv akční slevy a marketingové akce kdykoliv a s okamžitou platností ukončit. Slevy na zboží objednané po ukončení akce nejsou akceptovatelné.

Ve Vsetíně, dne 1.7.2010

Zásady zpracování osobních údajů

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

Provozovatelem:

Aleš Halamíček , IČ: 73741523, DIČ: CZ7411045862, SHOPAa, Generála Klapálka 1877, Vsetín 75501

• Osobními údaji:

jméno a příjmení, název či obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, bydliště, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

2. Provozovatel e-shopu www.shopaa.cz tímto jakožto správce osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.

3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy v platném znění, zejména:

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“);
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
• zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. (dále jen „ZoOOÚ“);
• zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
• zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími platnými právními předpisy.

4. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží nebo služby.

V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání osobních údajů v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů nebo služeb Provozovatele

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely:

1. Zpracování osobních údajů je prováděno především za účelem evidence zákazníků e-shopu.

Zpracováním osobních údajů založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení správce sleduje v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících s prodejem zboží na e-shopu www.shopaa.cz (na základě Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, §7, odst. 2 a 3).

b. i. splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům.); ii. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv reklamace vadného zboží

c. oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

i. účinná obhajoba v případě sporu
ii. oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení GDPR, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi

d. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele;
i. plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů, správcem není využíváno profilování
ii. cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas.

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba potřebná k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů subjektu údajů, správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků správce, příp. třetích osob. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky předpisů Evropské unie. Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů. Osobní údaje získané na základě souhlasu subjektu údajů budeme spravovat po dobu 10 let nebo do odvolání vašeho souhlasu

f. vyhodnocování a zkvalitňování poskytovaných služeb: Provozovatel nenahrává hovory uskutečněné mezi ním a Účastníkem
2. Provozovatel je správcem osobních údajů.

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Pokud Účastník neposkytne své osobní údaje, není možné mu poskytnout službu, která je na těchto údajích závislá. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.
5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací a sporů, registrace nového zákazníka, služby externí marketingové společnosti, služby externí účetní firmy a příp. dalším oprávněném subjektů s ohledem na specifická zpracování.
6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním

1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

a) požadovat od Provozovatele přístup k jeho osobním údajům;
b) na opravu poskytnutých osobních údajů;
c) na výmaz poskytnutých osobních údajů;
d) na omezení zpracování osobních údajů;
e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
f) právo na přenos osobních údajů na jiného správce;
g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

1. V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na těchto kontaktech:

* e-mail: info@shopaa.cz
* telefon: (+420) 731 828 748
* doručovací adresa: SHOPAa, Aleš Halamíček, Generála Klapálka 1877, Vsetín 755 01

3. Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely uvedené v čl. II odst. 1 písm. a), b) a c) s výjimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kdy je možné uplatnění všech práv uvedených v odst. 1.

4. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat Provozovatele o vysvětlení na výše uvedených kontaktech
b) vznést námitku proti zpracování a požadovat, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo

5. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.

6. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV., odstavec 1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z již evidované (použité) e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV., odstavec 1 přijata.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.